Control Jornada Laboral

Des del 12 de maig de 2019 les empreses han de garantir el registre diari de la jornada. A més del cost tècnic i de les sancions, la mesura pot suposar una despesa milionari en reclamacions per hores extra.

El registre obligatori de l’horari dels treballadors ha arribat. Des de el passat 12 de maig de 2019 va entrar en vigor l’obligació de les empreses de garantir el registre diari de la jornada de treball dels seus treballadors, que ha d’incloure l’horari concret d’inici i finalització de la jornada realitzada per cada treballador. A partir de dilluns que, per tant, la Inspecció de Treball començarà a comprovar a les empreses, que s’enfronten a sancions greus que es poden veure duplicades si el seu incompliment és reiterat.

A més del cost tècnic que implica la implementació d’aquesta nova exigència, la mesura pot suposar una despesa milionari per a les empreses davant l’allau de reclamacions per hores extres que poden presentar els treballadors i les liquidacions d’aquestes hores, per les que s’ha de cotitzar, i sancions de la Seguretat Social pels últims quatre anys no prescrits.

Cada setmana de 2018 es van realitzar una mitjana de 6,45 milions d’hores extraordinàries a Espanya. Al 48% dels treballadors que realitzen hores extres aquestes no se’ls abonen, de manera que tampoc cotitzen per elles a la Seguretat Social, el que dóna idea de l’impacte que tindrà la nova regulació horària. Aquesta obligació s’afegeix a la que ja tenen les empreses de portar un registre de l’horari dels empleats a temps parcial i de les hores extres.

El model de registre de jornada que s’acaba d’implantar a Espanya és sensiblement més rígid que el d’altres països desenvolupats, segons traslladen despatxos de l’àmbit laboral amb oficines a diversos països.

Es dóna la circumstància que aquesta obligació entra en vigor dos dies abans que es publiqui una sentència al respecte del Tribunal de Justícia de la UE el 14 de maig, que previsiblement va a establir la seva obligatorietat tot i que es preveu que deixa a cada Estat com implementar-lo.

El Reial decret llei 8/2019, de 8 de març de 2019, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral a la jornada de treball no estableix un sistema concret de registre, sinó que remet al que es pacti en conveni col·lectiu o en acord col·lectiu d’empresa i, si no hi aquests pactes, al que decideixi l’empresari unilateralment, prèvia consulta amb la representació legal dels treballadors. Qualsevol que sigui el sistema de registre establit, a través de les vies anteriors, la norma requereix que l’empresa conservi les dades consignades en els registres durant quatre anys, romanent a disposició dels treballadors, dels seus representants legals i de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

La norma tipifica com a infracció greu l’incompliment en matèria de registre de jornada, amb multes que oscil·len entre els 626 i els 6.250 euros, segons la qualificació del seu grau infractor, mínim, mitjà o màxim i que s’imposen per centre de treball.

Helena Monzón, advocada de Fieldfisher Jausas, trasllada que la Inspecció ha advertit que si aprecia reincidència, és a dir, que en un exercici no s’esmenin els errors o la no aplicació de la mesura, s’imposaran sancions de fins al doble del grau. Més enllà de les possibles infraccions, és evident que la Inspecció, que porta anys perseguint aquest canvi, requereix en tot cas que les empreses comptin amb sistemes de registre. Per tant, només cal plantejar-se com complir amb les noves previsions, destaca Monzón .

Les directrius i les va plasmar la Inspecció de Treball en la instrucció 3/2016 sobre intensificació del control del temps de treball i hores extraordinàries. El conflicte sobre el registre horari ho van plantejar els sindicats de banca, que van aconseguir sentències que establien la seva obligatorietat de l’Audiència Nacional, que el Tribunal Suprem va revocar el 2017.

D’acord amb el criteri assegut per la Inspecció, el tipus de sistema de registre resulta de lliure elecció per a l’empresa, sempre que garanteixi la fiabilitat i invariabilitat de les dades i reflecteixi, com a mínim, cada dia, l’hora d’inici i de finalització de la jornada.

Els quadrants horaris, horaris o calendaris no es consideren un registre de jornada. Les empreses hauran de ponderar la proporcionalitat del sistema de control i el tractament de dades personals. Tampoc està resolt el propi control en empreses amb horaris flexible.
 

Font: Expansión

Estem a la seva disposició

Si necessita un lector biomètric o enllaçar el seu lector amb el seu programari de RRHH consulteu-nos sense compromís. Som especialistes en implantació de lectors biomètrics per al control de la jornada laboral.

El Nostre horari d’atenció al client és de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00. Contacti amb nosaltres al 93 494 01 95 – 93 762 08 19, o per correu electrònic a la direcció info@hardysoft.es sense cap compromís.